Konsultstöd i socialt arbete med inriktning barn - familj

Man kan kontakta mig...
när den egna kompetensen behöver kompletteras, när tidsramarna är omöjliga eller när man kan behöva ett stöd och en samarbetspartner

Exempel på tänkbara uppdrag

Om Birgitta Freij

Jag är socionom och har en gedigen kunskap om och erfarenhet av socialtjänstens arbete och utveckling. Efter att ha arbetat som socialsekreterare och mellanchef och sedan 14 år som socialchef, har jag fått både insyn i och insikt om olika uppgifter och ansvarsområden inom socialtjänsten. Därefter har jag fördjupat mitt kunnande om barn och unga i utsatta situationer genom två olika uppdrag. Dels som sekreterare i "Kommittén mot barnmisshandel", dels i Socialstyrelsens projekt "Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten", där jag tog fram ett underlag för kompetenskrav för professionellt socialt arbete med utsatta barn och ungdomar och med deras familjer.

Exempel på situationer då jag kan anlitas
I mitt sociala arbete har jag både sett och upplevt hur viktigt det är med stöd för chefer på olika nivåer. Chefen ska å ena sidan balansera olika intressen och implementera direktiv från sin överordnade och/eller den politiska nämnden och å andra sidan hantera behov, krav och synpunkter från såväl underställd personal som klienter/brukare. Chefen kan behöva hjälp och stöd för att strukturera arbetet och följa upp och utvärdera verksamheten för att ta reda på viktiga fakta såsom: Vilka insatser var verksamma? För vilka grupper? Under vilka förutsättningar?

- Jag åtar mig uppdrag som mentor. Jag åtar mig också uppdrag som handlar om att strukturera arbetet, liksom uppföljningar och utvärderingar.

Socialtjänsten behöver underlag för beslut och planering. Förvaltningens kunskap och information kan behöva sammanställas och systematiseras och ibland kompletteras med aktuell information från exempelvis nationell tillsyn. Ett sådant uppdrag ryms inte alltid inom den ordinarie organisationen.

- Jag åtar mig uppdrag som innebär att sammanställa och systematisera kunskap och information.

Detta är exempel på uppdrag som jag åtar mig, annat kan diskuteras. Jag kan till exempel anlitas när något oväntat eller akut har inträffat eller om en arbetsgrupp tillfälligt behöver stöd.

Till slut...
Genom mitt arbete och engagemang har jag genom åren blivit uppmärksam på olika faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma i det sociala arbetet med utsatta barn och ungdomar. Med de fördjupade kunskaper som jag har tillägnat mig om barn och unga i utsatta situationer, om insatser och deras värde och vikten av kompetensutveckling för personalen, kan jag vara en resurs för socialtjänsten på flera olika områden.

Ett exempel på resultat av arbetet i Kommittén var en lagändring i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten är skyldig att ta initiativ till samverkan med t.ex. skola och polis (5 kap. 1 a § SoL).Arbetet på Socialstyrelsen ledde fram till ett allmän råd, ”Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga” (SOSFS 2006:14). Jag har även skrivit en studiehandledning till boken ”Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat” (Dagmar Lagerberg och Claes Sundelin) på uppdrag av IMS, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (Socialstyrelsen). Exempel på kommunala uppdrag, är tillsyn på hem för vård eller boende och översyn av delegationsordning.